Rzeczpospolita Lokalna > Grupy warsztatowe

Grupy warsztatowe
PROPOZYCJE TEMATYCZNE
DLA GRUP WARSZTATOWYCH

1.    Edukacja do partycypacji publicznej.
Czy możliwe jest w Polsce prowadzenie edukacji do partycypacji? Jak samorządy mogą wspierać szkoły,  nauczanie dzieci i młodzieży udziału w życiu publicznym, a także wspierać włączanie mechanizmów partycypacyjnych do funkcjonowania szkół?
Adresaci: urzędnicy zajmujący się edukacją, nauczyciele zainteresowani nauczeniem do partycypacji, organizacje pozarządowe, które współpracują ze szkołami.

2.    Spotkania i wizyty studyjne jako narzędzia podnoszenia poziomu partycypacji publicznej.
Czy potrzebne są nam spotkania i wizyty studyjne, służące wymianie doświadczeń pomiędzy instytucjami publicznymi, w szczególności jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie partycypacji publicznej? Jak powinny przebiegać, żeby przynosiły efekt w postaci podniesienia kompetencji i wiedzy, w szczególności w zakresie konsultacji społecznych?
Adresaci: urzędnicy samorządowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mające doświadczenie w organizacji wizyt studyjnych ( w tym z projektu FRDL/CAL), uczestnicy wizyt studyjnych.

3.    Szkolenia, głównie dotyczące narzędzi i metod partycypacji obywateli.
W jaki sposób prowadzić szkolenia, skierowanie dla różnych uczestników procesów partycypacji publicznej, by były skuteczne i przyczyniały się do podniesienia wiedzy i kompetencji zarówno obywateli jak i przedstawicieli administracji publicznej? Czy powinny dotyczyć narzędzi i metod partycypacji czy raczej mieć jakąś szerszą formułę? Kto powinien je prowadzić?
Adresaci: urzędnicy samorządowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni liderzy – wszyscy ci, którzy uczestniczą, organizują i prowadzą szkolenia w zakresie partycypacji publicznej.

4.    Konferencje i seminaria na temat partycypacji publicznej w Polsce.
Czego powinny dotyczyć konferencje i seminaria na temat partycypacji publicznej w Polsce, żeby posiadały one walor edukacyjny? Jak łączyć naukowców i praktyków w tym obszarze? Jak badacze mogą pomóc praktykom?
Adresaci: środowiska akademickie i badacze związani z organizacjami pozarządowymi (think-tanki), urzędnicy samorządowi i administracji centralnej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni liderzy itd., uczestnicy seminariów organizowanych  m.in. w ramach projektu.

5.    Dobre praktyki partycypacji publicznej w Polsce.
Czy warto szukać dobrych praktyk udziału obywateli w życiu publicznym? Czego możemy nauczyć się od najlepszych? Jak wdrażać rozwiązania partycypacyjne na własnym „podwórku”? Czy warto organizować konkursy benchmarkingowe w obszarze partycypacji?
Adresaci: przedstawicie organizacji, które przeprowadzają konkursy i robią bazy dobrych praktyk w obszarze partycypacji publicznej, uczestnicy i laureaci takich konkursów, wpisani do baz dobrych praktyk itd., „bohaterzy dobrych praktyk”.

6.    Doradztwo i coaching czyli aktywność Animatorów Partycypacji Publicznej.
W jaki sposób prowadzić doradztwo lokalne w zakresie partycypacji publicznej? Jakimi metodami należy je prowadzić, by było skuteczne i przyczyniało się do wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne i zarazem podnosiło wiedzę liderów i urzędników lokalnych? Jak wykorzystać kompetencje funkcjonujących już animatorów partycypacji publicznej – jak ich wpierać w ich pracy?
Adresaci: Animatorzy partycypacji publicznej, przedstawiciele lokalnych instytucji publicznych (np. (dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy gminnych bibliotek itp.), przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy, lokalni politycy i urzędnicy.

7.    Prowadzenie badań na temat partycypacji publicznej w Polsce.
Jakie badania należy prowadzić w zakresie partycypacji publicznej w Polsce, tak by służyły podnoszeniu wiedzy i kompetencji w tym zakresie, zarówno obywateli jak i urzędników? Do czego może się przydać i jak należy prowadzić ciągły monitoring jednostek samorządu terytorialnego i  monitoring prawa partycypacji publicznej?
Adresaci: środowiska akademickie, organizacje pozarządowe prowadzące badania naukowe, klienci dla których są przeprowadzane badania (w tym: urzędnicy ministerialni), Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich.

8.    Audyt partycypacyjny w gminach.
Czy istnieje przestrzeń i potrzeba szczegółowych diagnoz na wniosek gmin czy powiatów w zakresie monitorowania stanu partycypacji publicznej oraz identyfikacji barier hamujących jej rozwój? Kiedy i w jaki sposób przeprowadzać takie diagnozy? Kto powinien za nie płacić?
Adresaci: urzędnicy samorządowi, lokalni liderzy i politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowani monitoringiem i ewaluacją stanu partycypacji publicznej.

9.    Rozwój, promocja i ewaluacja metod i narzędzi partycypacji publicznej.
W jaki sposób rozwijać i promować metody i narzędzia partycypacji publicznej? Jakie są zalety i wady ewaluacji ich skuteczności i wykorzystania? W jaki sposób tworzyć narzędzia do samooceny stanu partycypacji publicznej, tak aby zainteresowane podmioty mogły z nich same  korzystać? Jak wykorzystać i gdzie „przechować” dostępne już dziś narzędzia ewaluacyjne, takie jak Licznik Partycypacji?
Adresaci: twórcy narzędzi partycypacyjnych, środowiska akademickie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, zainteresowanych promocją partycypacji publicznej w Polsce, urzędnicy wdrażających narzędzia partycypacji publicznej, zainteresowani ich skutecznością.

10.    Szkolenie i podtrzymywanie korpusu doradców, animatorów i trenerów partycypacji publicznej.
Dlaczego potrzebni są dziś doradcy i animatorzy partycypacji publicznej? Jak powinni pracować? Jakimi metodami? Kto powinien płacić za ich pracę? W jaki sposób rozwijać ich wiedzę i kompetencje?
Adresaci: w szczególności: animatorzy partycypacji publicznej, animatorzy subregionalni, doradcy, twórcy i członkowie Akademii Lokalnej Polityki Publicznej i in.

11.    Media obywatelskie w procesach wspierania partycypacji publicznej.
W jaki sposób media mogą informować o partycypacji publicznej w Polsce? Czy widzą w tym procesie swoją rolę i jaka ona powinna być?
Adresaci: twórcy i pracownicy mediów, w szczególności gazet lokalnych, portali informacyjnych, czy telewizji, a także dziennikarze mediów regionalnych, zainteresowani problemami partycypacji publicznej w Polsce, odbiorcy.

12.    Platforma edukacyjno-informacyjna jako podstawowe narzędzie systemu wsparcia partycypacji publicznej w Polsce.
Czy platforma edukacyjno – informacyjna jest narzędziem, który może zapewnić dostęp do wiedzy na temat partycypacji publicznej w Polsce? Czy ma to być wersja scentralizowana czy może powstanie wiele tego typu rozwiązań, np. na poziomie regionalnym? Czy warto budować system ogólnopolską bazę wiedzy?  Jakie główne  funkcje powinna spełniać platforma? Tylko jako portal informacyjny czy szerzej jako instytucja , która stymuluje  działania na rzecz podnoszenia poziomu partycypacji publicznej i buduje przestrzeń do współpracy różnych podmiotów?
Adresaci: potencjalni gospodarze platformy, organizacje pozarządowe, które pozyskują informacje w zakresie partycypacji publicznej i ją udostępniają w postaci wiedzy, organizacje budujące sieci współpracy, koordynujące różne projekty partycypacyjne na skalę ogól polską itd., urzędnicy samorządowi-regionalni i lokalni, jako potencjalni użytkownicy platformy.

13.    Akademia Lokalnej Polityki Publicznej
W jaki sposób powinna funkcjonować Akademia Lokalnej Polityki Publicznej? W jaki sposób i kogo powinna kształcić? Czy potrzebna jest certyfikacja absolwentów Akademii?
Adresaci: animatorzy partycypacji, organizacje mające doświadczenie w certyfikacji np. SPLOT, STOP itd., uczestnicy Akademii.

14.    System wsparcia partycypacji publicznej w Polsce.
Jak powinna wyglądać struktura organizacyjna systemu wsparcia partycypacji publicznej w Polsce - czy należy powoływać nowe instytucje, przydzielać zadania już istniejącym a może budować sieci podmiotów (z ewentualną koordynacją), które już działają na rzecz partycypacji ? Czy system wsparcia partycypacji publicznej powinien być bardzie „pozarządowy” czy bardziej „państwowy”? Bardziej centralny czy bardziej regionalny?
Adresaci: w szczególności: przedstawicie ogólnopolskich organizacji pozarządowych, zajmujących się wsparciem partycypacji publicznej w Polsce, urzędnicy szczebla centralnego i regionalnego, dysponenci zasobów, pełnomocnicy współpracy na poziomie regionalnym itp.

15.    Zarządzanie systemem wsparcia partycypacji publicznej w Polsce.
W jaki sposób zarządzać systemem wsparcia?  Czy bardziej należy się skupić na koordynacji sieci, w której podmioty wykonują różnorodne zadania, niezależnie – w zależności od potrzeb? Czy może za zarządzanie systemem wsparcia powinny być odpowiedzialne wybrane komórki centralne i regionalne, które planują, organizują i generują procesy w systemie wsparcia partycypacji publicznej? Na czyich „barkach” powinna spocząć odpowiedzialność na wykonywanie poszczególnych zadań? Skąd powinny pochodzić zasoby finansowe, niezbędne do uruchomienia narzędzi wsparcia systemu i narzędzi partycypacji publicznej?
Adresaci: w szczególności: przedstawicie ogólnopolskich organizacji pozarządowych, zajmujących się wsparciem partycypacji publicznej w Polsce, urzędnicy szczebla centralnego i regionalnego, dysponenci zasobów, pełnomocnicy współpracy na poziomie regionalnym itp.

16.     Kanon Konsultacji Lokalnych
a)    Konsultacja zapisów Kanonu zasad i standardów konsultacji lokalnych.
b)    Konsultacja rekomendowanego regulaminu konsultacji lokalnych.
Adresaci: samorządowcy, urzędnicy, organizacje pozarządowe, praktycy i teoretycy konsultacji społecznych.

>>> do pobrania plik .pdf

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: