O projekcie > Wiadomości > Dobra praktyka:...

Dobra praktyka: warsztaty konsultacyjne

2013-10-09

W Będzinie do zdiagnozowania problemów miasta zaangażowano młodzież w charakterze badaczy społecznych. Nie polegało to jednak na wręczeniu im gotowych kwestionariuszy i wypuszczeniu w miasto. Wcześniej młodzi ludzie przeszli szkolenie, które pozwoliło im dobrze wykonać pracę, tak aby miała ona sens zarówno dla nich samych, jak i dla urzędników pracujących nad strategią rozwoju miasta.

Będzin to prawie 60-tysięczne miasto powiatowe, położone w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym i konurbacji katowickiej. Jako jedno z najstarszych miast regionu – prawa miejskie nadano mu w 1358 r. – Będzin uważany jest za historyczną stolicę regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Jest też ważnym ośrodkiem handlowym i przemysłowym, a ostatnio także turystycznym. Prezydent tego miasta podjął decyzję o przygotowaniu nowej Strategii Rozwoju. Poprzednia strategia, przyjęta w 1999 r., pod wieloma względami nie przystawała do współczesnych realiów.

Przygotowanie

W urzędzie miejskim powołano zespół roboczy ds. opracowania nowej strategii. Tworzyli go przede wszystkim pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta oraz przedstawiciele innych wydziałów. Przewodniczącym zespołu został wiceprezydent Będzina. Członkowie zespołu różnili się kompetencjami, mieli też inne doświadczenia w pracy administracyjnej, co gwarantowało różnorodność perspektyw. Ustalono ponadto, że do grupy będzie można zaprosić inne osoby, jeśli zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowego wsparcia merytorycznego.

Jednym z priorytetów zespołu było przyjęcie partycypacyjnej formy pracy nad dokumentem. Władze samorządowe zamierzały bowiem stworzyć wspólny projekt, będący wynikiem pracy mieszkańców Będzina, a nie hermetycznego zespołu ekspertów. Dokument miał uwzględniać interesy różnych grup społecznych. Władze chciały uniknąć sytuacji, w której gotowa strategia trafiłaby na półkę, a mieszkańcy miasta nawet nie wiedzieliby o jej istnieniu.

Przed podjęciem prac nad strategią doświadczenie urzędu w zakresie partycypacji ograniczało się do prowadzenia standardowych, wymaganych przez prawo konsultacji przy tworzeniu dokumentów urbanistycznych: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego czy też jego miejscowych planów.

Początkowo rozważano przeprowadzenie prac siłami urzędu miejskiego. Ostatecznie zdecydowano jednak o zatrudnieniu zewnętrznej firmy do koordynacji procesu. Obawiano się, że nadzorowanie całego procesu przez urząd nie zostanie dobrze przyjęte przez mieszkańców, którzy mogliby potraktować nową strategię jako dokument nieobiektywny.

Rozpatrywaliśmy możliwość, żeby zrobić to własnym sumptem, ale stwierdziliśmy, że jeśli ten dokument stworzylibyśmy sami , jako osoby pracujące w urzędzie, to być może nie spotkałby się on z tak dużą akceptacją. – Beata Świgoń, Urząd Miejski w Będzinie

Warsztaty konsultacyjne

Kluczowym etapem prac były warsztaty konsultacyjne. Listę 200 uczestników stworzyli: prezydent, zespół ds. strategii i eksperci z CDS-u, kierując się kryterium różnorodności. W grupie znaleźli się zatem przedstawiciele rozmaitych środowisk, reprezentanci sektora państwowego, rynkowego i społecznego. Zaproszenie do udziału w pracach zawierało szczegółowe informacje o procesie przygotowania strategii, harmonogram oraz obszar, w którym potrzebowano pomocy adresata. Większość osób, które otrzymały zaproszenie, odpowiedziała na nie pozytywnie – w warsztatach wzięło udział łącznie 127 osób, przy czym liczba uczestników się zmieniała – podczas poszczególnych spotkań obecnych było od 49 do 84 osób.

Uchwalenie dokumentu

Zwieńczeniem tego etapu było opracowanie przez CDS ostatecznej wersji „Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012–2020”. Zgodnie z przepisami, jako uzupełnienie do strategii, powstała „Prognoza oddziaływania na środowisko «Strategii Rozwoju Miasta Będzina na lata 2012–2020»”.

W listopadzie 2012 r. dokument przyjęli jednogłośnie radni Będzina, w tym politycy opozycji – kilku z nich również uczestniczyło w warsztatach strategicznych. Podczas uroczystej sesji prezydent oficjalnie podziękował wszystkim zaangażowanym w proces, wręczając im własnoręcznie podpisane dyplomy.

Świetnie zorganizowane było zakończenie całego przedsięwzięcia, takie uroczyste. [...] to dodało znaczenia wszystkim, którzy brali w tym udział, dało poczucie, że uczestniczyli w czymś sensownym – Cezary Ulasiński, Centrum Doradztwa Strategicznego)

Chcesz wiedzieć więcej? Opis pełnego procesu i wykorzystanego narzędzia znajduje się w Bazie dobrych praktyk partycypacji - Polska, Będzin, Strategia rozwoju miasta 2012–2020

Zachęcamy do korzystania i inspirowania się!    

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: