O projekcie > Wiadomości > Nowy numer Animacji...

Nowy numer Animacji Życia Publicznego już jest!

2013-04-10

Wydajemy ten numer na półmetku realizacji projektu systemowego „Decydujmy razem”. Zbiega się to z podsumowaniem, realizowanych w Instytucie Spraw Publicznych, badań dotyczących partycypacji w polskich gminach. Temu zagadnieniu poświęcone było seminarium w październiku 2012 roku pt. Wrze czy stygnie? O temperaturze partycypacji w polskich samorządach.

Było ono okazją do zaprezentowania diagnozy partycypacji publicznej w Polsce – pierwszych kompleksowych badań procesów włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji publicznych w gminach. Pierwszego dnia seminarium próbowano odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu władze samorządowe i mieszkańcy są otwarci na współrządzenie oraz jakie są czynniki warunkujące partycypację obu stron. W toku panelowych dyskusji zastanawiano się nad udziałem mieszkańców w zarządzaniu gminnymi usługami publicznymi oraz omawiano wpływ kluczowych dla partycypacji publicznej wymiarów lokalnego życia publicznego, takich jak komunikacja społeczna, aktywność obywatelska oraz aktywność organizacji pozarządowych. Celem debaty było przede wszystkim zdiagnozowanie głównych obszarów problemowych towarzyszących relacji władz samorządowych z mieszkańcami i próby szukania rozwiązań.

Drugi dzień seminarium był okazją do podzielenia się doświadczeniami w budowaniu lokalnych partycypacji. Do dyskusji dotyczących m.in. specyfiki partycypacji w różnych środowiskach, roli mediów lokalnych w debacie publicznej oraz angażowania się mieszkańców w funkcjonowanie gminnych instytucji usługowych zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, lokalni działacze i praktycy.

Podczas seminarium miała miejsce premiera i promocja publikacji podsumowującej badania pt. Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce pod redakcją Anny Olech, przygotowanej przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu „Decydujmy razem”. Badanie – jak napisali we wstępie autorzy opracowania – miało dać odpowiedź na pytanie o stan partycypacji w Polsce, przy czym – doprecyzujmy – chodziło o partycypację na szczeblu gminnym, przedmiotem oceny był zaś pewien szczególny typ partycypacji, mianowicie partycypacja publiczna. W publikacji i badaniu główny nacisk położony został na wyróżnienie modeli partycypacji publicznej, czyli odmiennych wzorów współdziałania w procesie stanowienia lub realizacji lokalnych polityk publicznych przez przedstawicieli lokalnych władz (zarząd gminy i radni) albo kierownictwa lokalnych instytucji publicznych oraz mieszkańców gminy i odbiorców usług świadczonych przez lokalne instytucje. W relacji tej chodzi o zakres wpływu obu zbiorowych aktorów. „Właśnie zakres władzy posiadanej przez obywateli i władze publiczne jest podstawowym kryterium wyodrębnienia modeli partycypacji. Przy jego zastosowaniu zidentyfikowano następujące modele:

- asymetryczny – udział obywateli minimalny, władz lokalnych – maksymalny,

- opiniodawczo-konsultacyjny – dominujący udział władz lokalnych przy znacznym udziale obywateli,

- symetryczny – zrównoważony udział obu stron,

- delegowanie – udział obywateli dominujący, przy znacznym lub minimalnym udziale władz publicznych” (s. 6).

W kwartalniku, który Państwu przekazujemy, staraliśmy się ukazać trzy zakresy zagadnień. Pierwszy to refleksja nad stanem polskiej demokracji z perspektywy przestrzeni lokalnej oraz związane z tym wyzwania dla państwa i sektora publicznego. Drugim jest spojrzenie na partycypację z punktu widzenia działań indywidualnych i zbiorowych w sołectwach, miastach i subregionach. Z kolei w trzeciej części pisma pojawiają się wątki równych i nierównych szans w sektorze edukacji, kultury i środowiska społecznego.

Publikację pobrać można bezpośrednio z naszej strony Animacja Życia Publicznego nr. 1(8)/2013, po bezpłatne wersje papierowe wystarczy napisać na kontakt@decydujmyrazem.pl

Zapraszamy do lektury!

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: