O projekcie > Wiadomości > Udział obywateli w...

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich

2013-02-27

20 lutego odbyła się konferencja która podsumowywała kończącą się Szkołę Partycypacji Społecznej. Przyszła perspektywa funduszy europejskich 2014-2020 będzie ostatnim takim budżetem związanym z polityka spójności, nie wystarczy jednak na wszystkie problemy, które są w Polsce.

Trzeba zdobyte fundusze wpuszczać w te obszary, do których mogą wejść później środki polskie, generując rozwój – mówiła Renata Calak  z-ca. Dyr. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dodała, że należy ograniczyć eksperymenty, skoncentrować na tym, co przynosi efekty. Ważnym komunikatem, była informacja o uchwale jaką podjął Międzyresortowy zespół ds. programowania i wdrażania funduszy europejskich, która nakazuje wszystkim władzom odpowiedzialnym za przygotowywanie programów operacyjnych, zarówno na poziomie centralnym i regionalnym, utworzenie grup roboczych do tych programów – w skład których muszą zasiadać również partnerzy społeczno-gospodarczy.

Przedstawicielka departamentu Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Pani Agniedzka Dawydzik, podkreślała, że tworzone w regionach programy operacyjne będą posiadały pewien wspólny pakiet zadań do wykonania natomiast sposób realizacji oraz pewnie zakres tematyczny, będą ze względu na różnorodność regionów, odmienne. Mimo wszystko potrzebna jest harmonizacja realizacji celów tematycznych i przypisanych im priorytetów inwestycyjnych nałożonych na kraje członkowskie przez Komisję Europejską oraz system wskaźników i danych z regionów by odpowiednio ukierunkować interwencje. Temu służyć ma Kontrakt Terytorialny, który ma wskazać na największe deficyty i potencjały  danego województwa i tym samym ukierunkować wsparcie. Jak dowiedzieliśmy się podczas konferencji Ministerstwo otrzymało już zarysy 16 regionalnych programów operacyjnych i obecnie trwa ich zestawienie z Kontraktem terytorialnym oraz inne ewaluacje pod kątem ich zbieżności z celami tematycznymi określonymi w Założeniach Umowy Partnerstwa.

Absolwenci Szkoły Partycypacji Społecznej przekazali szczegółowe raporty z prac w ich regionach, m.in. na temat stanu prac nad RPO oraz Strategii Wojewódzkich:

- w województwie świętokrzyskim prace nad aktualizacją strategii rozpoczęły się w 2011 r. Konsultacje odbyły się we wszystkich powiatach. Zainteresowanie było duże - prawie 1000 uczestników, którzy wypracowali łącznie 233 uwag. Jeśli chodzi o konsultacje RPO, w instytucjach pośredniczących I i II stopnia nie wiedziano nic o konsultacjach, dopiero urząd marszałkowski był w stanie udzielić jakichkolwiek informacji. W trakcie konsultacji zostały pominięte miasta na prawach powiatów, również sposób w jaki są dobierani eksperci do konsultacji nie jest przejrzysty.

- prace nad aktualizacją strategii w województwie kujawsko-pomorskim wciąż trwają. W powołanym zespole konsultacyjnym nie ma wystarczającej ilości osób reprezentujących 3 sektor. Podobnie jak w świętokrzyskim, sposób wyboru ekspertów nie jest przejrzysty. Konsultacje społeczne były prowadzone na szeroką skalę i promowane, ale konkluzje były na poziomie bardzo ogólnym.

- województwo małopolskie ma już wypracowaną strategię rozwoju. Została ona przyjęta we wrześniu 2011 roku na podstawie poprzedniej strategii na rok 2007 – 2013. Powołano zespół aktualizacyjny, w którego składzie nie znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych. Organizacje miały jedynie możliwość wypowiedzenia się m.in. w badaniu opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat kluczowych obszarów rozwoju województwa w trakcie przeprowadzanych konsultacji. Niestety większość uwag, przesłana np. przez RDPP nie została uwzględniona. W strategii nacisk kładziony jest na sprawy nauki i gospodarki, a kwestie obywatelskie są marginalizowane. Cały czas trwają prace nad małopolskim RPO na rok 2012-2020. W lutym ma powstać grupa robocza, jej skład nie jest jeszcze znany, lecz sądząc po dotychczasowej praktyce, są spore wątpliwości że zasiądą w niej organizacje pozarządowe.

- w województwie śląskim są dopiero wstępne zarysy strategii rozwoju, która ma być opracowana na przełomie marca i kwietnia (termin może ulec jeszcze zmianie). Z kolei wstępny projekt RPO został uchwalony pod koniec roku 2012. Partnerzy społeczni czekają w tym momencie na wyniki konsultacji, które trwały od 11 stycznia do 8 lutego. W 12 priorytetach znajdujących się w projekcie spory nacisk kładzie się na ekonomię społeczną, a beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe. Planowane jest np. wprowadzenie funduszów pożyczkowych i poręczeniowych również dla podmiotów ekonomii społecznej. Ma być też wdrażany regionalny program na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz wzmocniony potencjał instytucji wspierających podmioty ekonomii społecznej. Negatywne jest to, że w przypadku komitetów monitorujących nie ma uwzględnionego 50 % podziału na partnerów społeczno-gospodarczych i administrację samorządową.

- województwo lubuskie ma uchwaloną strategię rozwoju województwa do roku 2020. Dokument był bardzo szeroko konsultowany zarówno na poziomie powiatów jak i gmin. Jest to jedyny dokument tak szeroko konsultowany w gronie organizacji pozarządowych, a przeprowadzone uwagi są zebrane i dostępne. Konsultacje tej strategii powinny posłużyć jako dobry przykład konsultacji w regionie. Nie obyło się jednak bez drobnej wpadki. RDPP otrzymała dokument do konsultacji po kilku miesiącach do zaopiniowania i miała niecałe 3 dni na zgłoszenie uwag. Dobrą wiadomością jest fakt, że w strategii pojawia się wzmianka o wizjach województwa dotycząca organizacji pozarządowych, złą natomiast, że jeśli chodzi o konkurencyjność i innowacyjną gospodarkę nie ma o nich mowy.

Okazuje się, że stan prac nad strategiami oraz Regionalnymi Programami Operacyjnymi znacznie się od siebie różnią, szczególnie pod względem kolejności programowanych polityk. Niestety dość podobnie wygląda poziom konsultacji tych dokumentów z partnerami społeczno-gospodarczymi, w tym organizacjami pozarządowymi. W większości wystąpień pojawiał się wątek braku angażowania sektora pozarządowego w prace nad przyszłym okresem programowania w regionach oraz trudny dostęp do informacji publicznej. Dochodziły również głosy o nie wystarczającym nagłaśnianiu i promowaniu samych konsultacji oraz o tym, że tymi, którzy o nich wiedzą i  biorą w nich udział są głównie urzędnicy. Mówiono też o tym, że w grupach roboczych brakuje osób z sektora pozarządowego.

Zapraszamy do śledzenia strony www.nowaperspektywa.ngo.pl gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o funduszach 2014-2020.

Prezentacje z konferencji "Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020”, agenda spotkania oraz źródło tej informacji znajdują się na stronie: ofop.eu

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: